Generalforsamling 2018

posted in: Ikke kategoriseret | 0

INDKALDELSE

GENERALFORSAMLING 2018

JOCK`s medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30 på Jegerup Skole.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastsættelse at kontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
  • Valg af suppleant og 2 revisorer
  • Eventuelt

 

Bemærkninger til dagsorden:

5) Behandling af indkomne forslag

 Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes og være formanden i hænde senest tirsdag d. 23. oktober

(7 dage før generalforsamlingen).

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)

I lige år, er der valg af formand + et bestyrelsesmedlem

Formand, Jens-Peter Rudbeck modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Morten Jensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen i øvrigt modtager genvalg.

 

7) Valg af suppleant og 2 revisorer

John Nielsen stiller sig fortsat til rådighed som suppleant.

Børge Bryld og Gregers Kristensen modtager begge genvalg som revisorer.

 

Til både punkt 6 og 7 gælder at frisk blod og nye kræfter altid er velkomne. Så hvis du har gode ideer, mener at du kan gøre en forskel og har lyst til at hjælpe med at fortsætte den positive udvikling af vores cykelklub – så hold dig ikke tilbage, grib muligheden og stil op til en af de poster der er til valg.

 

  • Eventuelt

 

  • Ideer og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe for JOCK cykeltur lørdag d. 1. og søndag 2. juni 2019 til ???

 

 

Klubben vil være vært med kaffe, kage, øl og vand.

 

Mød op og giv din støtte til klubben / bestyrelsens arbejde og være med til at præge de kommende år for cykelklubbens udvikling.

Du er også velkommen til at sende en mail til formanden, eller en af de andre i bestyrelsen.

 

Mange cykelhilsner,

JOCK`s bestyrelse

Jens-Peter Rudbeck (Formand)

Mail: jenspeter@jock.dk

 

Enkeltstart og Løvfaldsfest år 2017

posted in: Ikke kategoriseret | 0

INVITATION

ENKELTSTART & LØVFALDSFEST 2017
(LØRDAG D. 30. SEPTEMBER 2017)

Tiden nærmer sig for sæsonafslutningen og dermed også vores traditionsrige Enkeltstart og Løvfaldsfest.

ENKELTSTART:
Ruten vil igen i år være den ”klassiske” med start og slut ved Jegerup skole, hvor en rundstrækning skal køres 3 gange (samlet ca. 21 km). Ruten vil være afmærket med skilte.

Der køres i 3 kategorier: 1) Drenge under 60 år 2) Mænd over 60 år 3) Kvinder.

Starten går kl. 13.00, hvor første rytter sendes ud på ruten.

Når sidste rytter er kommet i mål og resultatet er gjort op, er der præmieoverrækkelse i skolens lokaler.

Til præmieoverrækkelsen gentager vi den stolte tradition med Sønderjysk kaffebord. Vi opfordrer alle til at medbringe hjemmebagt / hjemmebragt til kaffebordet, så vi kan få fyldt energi-depoterne op efter enkeltstarts-strabadserne.

Efter det sønderjyske kaffebord vil der være et ”afbræk” frem til aftenens spisning, hvor du kan vælge at tage hjem med cyklen og for at blive klar til aftenens Løvfaldsfest. Du er naturligvis også meget velkommen til at blive, hvor vi efter et bad, kan hjælpe hinanden med at gøre klar til aftenen, bordopdækning mm.

Deltagelse er gratis og vi håber at du vil medbringe rigtig mange fans/heppekor, så vi ryttere kan blive opildnet til at yde vores allerbedste.

LØVFALDSFEST:
Spisningen vil foregå i skolens store lokale og starter kl. 18.30

Maden blive leveret fra Hotel Vojens og der vil være vin samt øl og vand til. Så medmindre du har ønsker udover vin, øl og vand, behøver du dermed IKKE at medbringe egne drikkevarer.

Prisen for mad, fri vin, øl og vand er DKK 200 pr. person. Bemærk at klubben giver et tilskud til arrangementet, så prisen kan holdes på et rimeligt niveau. Betaling skal ske ved tilmelding. Beløbet bedes overført til JOCK’s konto i Nordea: Regnr. 2453 Kontonr. 5497341118

Din partner er som altid meget velkommen. Vi ser gerne at I levere festlige indslag eller anden underholdning.

Tilmelding skal ske senest søndag d. 24. september 2017 til undertegnede eller til kasserer, Christian Mumm, med angivelse af deltagelse i Enkeltstart og/eller Løvfaldsfest.

INVITATION
ENKELTSTART & LØVFALDSFEST 2017

Traditionen tro skal ”Årets cykelkammerat” kåres. (Nominering og indstilling v. de seneste 3 års udnævnte, Kjeld Riis Jensen, Ejnar Hansen & Per Fløjstrup ) ”Årets bommert” kåres – send gerne dit forslag til årets bommert med begrundelse til Jens Peter Rudbeck (jp.rudbeck@mail.tele.dk).

Til sidst en opfordring til at møde talstærkt op. Vi har haft nogle fantastiske afslutninger de senere år, og vi er sikre på at dette års afslutning bliver mindst lige så fantastisk – særligt hvis du møder op !

Vi ser frem til at modtage din tilmelding – på forhånd tak !

Mange cykelhilsner,
JOCK`s bestyrelse

Jens-Peter Rudbeck
JP.rudbeck@mail.tele.dk
Tlf. 72-58 44 65

Opstart sæson år 2017

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Til alle medlemmer, og alle interesserede i et eventuelt medlemskab af en social motionscykelklub.

JOCK`s bestyrelse inviterer alle til opstartsmøde onsdag den 29. marts 2017 kl. 19:00 i den gamle skole ved Multihuset i Jegerup. 

Vi vil orientere om sæsonen der venter i vores motionscykelklub, herunder blandt andet om cykeltøj, og cykelturen Fyn Alpe Tour.

Cykelklubben er vært med en kop kaffe, te og kage.
( Gerne en forhånds tilkendegivelse om, at man deltager til kasserer Christian Mumm  bcmumm@webspeed.dk  )

(PS.   Første fælles cykeltur er søndag d. 2. april kl. 0930 med en kop kaffe og et rundstykke ( afgang kl. 10:00) fra Jegerup Skole)

Hilsen

Jens-Peter Rudbeck
Formand.

Referat fra Generalforsamling 2016

posted in: Ikke kategoriseret | 0

GENERALFORSAMLING 2016
Referat

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse at kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Ejner Jensen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, med fokus på:
– medlemstallet er faldet til 83 medlemmer efter stigning i kontingent. Nogle passive medlemmer har valgt at melde sig ud.
– god deltagelse i årets forskellige cykelløb.
– vellykket sæsonafslutning med enkeltstart, og en festlig aften.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Mumm. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at fastholde kontingentet på Kr. 300.
Forslaget blev vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen indstillede til en ændring i vedtægterne iht. §5:
“En gang årligt – medio oktober – afholdes ordinær generalforsamling, og medlemmerne indkaldes enten pr. brev eller gennem de offentlige medier, med min. 14 dages varsel”.

ændres til:

“En gang årligt – i løbet af oktober måned – afholdes ordinær generalforsamling, og medlemmerne indkaldes via mail, med min. 14 dages varsel”.

Vedtægtsændringen blev vedtaget af en enig generalforsamling.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
Der var ikke indkommet forslag om nye kandidater som bestyrelsesmedlemmer.
Og da bestyrelsen som helhed modtog genvalg, var dette punkt hurtigt overstået.

7) Valg af suppleant og 2 revisorer
Revisorerne Børge Bryld og Doris Kristensen blev begge genvalgt.

Suppleant Ove Sørensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takker Ove for hans lange og gode indsats for bestyrelsen og klubben som helhed.
Som ny suppleant til bestyrelsen blev Allan Knudsen valgt ind.

8) Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
– Næste sæsons cykeltour;
Der blev nedsat et udvalg bestående af Doris Kristensen, John Nielsen, Malthe Madsen, og Ejner Jensen.
Fyn blev nævnt som muligt mål for Tour´en, og Jens-Peter var klar med en kontakt fra Assens Cykelklub, som har givet tilsagn om at hjælpe med ruteforslag m.m., udfra hans gode kendskab til området.
Tidspunkt for Tour´en er ikke fastlagt endnu.

– Medlemslisten på hjemmesiden var også et emne. Flere medlemmer har i løbet af sæsonen udtalt et ønske om, at få fjernet adresse og telefon nummer fra listen, som forebyggelse mod tyveri af cykler. Der var en rigtig god diskussion på forsamlingen omkring diverse perspektiver på dette emne.
Forsamlingen besluttede at fjerne medlemslisten fra hjemmesiden, og i stedet tilsende alle medlemmer en medlemsliste pr. mail. På den måde er listen ikke offentlig tilgængelig, men medlemmer kan stadig komme i kontakt med hinanden, når der er behov for dette.
Dagen efter generalforsamlingen er medlemslisten blevet fjernet fra hjemmesiden af Webmaster.

– Anvendelse af fastmonterede “Tribøjler” på styret under træningsture blev diskuteret. Der var stemning for at bøjler uden gearskifte må være monteret under træningsture, men må ikke anvendes. Klubben har dog altid holdt sig til DCU´s bestemmelser, og der var tvivl om hvordan DCU forholder sig til dette punkt. Formanden undersøger sagen med DCU, og vil senere vende tilbage til bestyrelsen med disse oplysninger/holdninger.

– Tilstedeværelse af personlige oplysninger under cykelturer blev vendt på forsamlingen. Der er ofte konstateret, at medlemmer ikke har husket sygesikringsbevis, mobilnummer til kontaktperson, og mobiltelefon på vore træningsturer.
Det er i dag muligt, at købe et armbånd med de personlige oplysninger i, og kan man huske at gøre det til en del af cykeludstyret i lighed med GPS´en og cykelhjelmen, så er man da godt på vej. Armbåndet kan købes hos vores sponsor Schmidt Cykler/Fri Cykler.

Fjorden Rundt skrivelse

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Fjorden Rundt

Tiden sig nærmer til vores fælles JOCK tur d. 3. – 4. og 5. juni. Turen starter v. fremmøde fredag d. 3. juni
kl. 11:30 i Jegerup på Skolen, der er afgang på cyklerne kl. 12:00.

Vi cykler fra Jegerup til Nymindegab under ledsagelse af følgevogn som er læsset m. vores tasker og øvrige fornødenheder, drikkevarer samt dæk/slanger m.v.
Der holdes pause ca. halvvejs, hvor der er mulighed for vand og toilet besøg. Ankomst kl. ca. 17:00 til Nymindegablejren, hvor der nydes en øl/vand i solskin på plænen.

Indlogering (på belægningsstuerne hvor der er sengetøj, linned og håndklæder) og bad efterfølgende fællesspisning kl. 1800 til 1900.
Herefter fri lejer stemning m. Øl/vand chips og et par godnat historier.

Lørdag d. 4. juni morgenmad og afgang kl. ca. 10:00 fra Nymindegab mod Ringkøbing ad ruten beliggende imellem Vesterhavet og Fjorden.
Fælles middagshygge i Ringkøbing, hvor vi individuelt for egen regning spiser hvad vi lyster.
Efterfølgende deler vi evt. op i 2 til 3 hold alt efter ønsker for Max hastighed ad fjordens østlige rute (Bork Havn) til Nymindegablejren. Fri eftermiddag frem til Grill aften, hvor vi sidder enten ude eller inde alt efter vejrgudernes humør.

Søndag d. 5. juni morgenmad og afgang kl. ca. 09:30 fra Nymindegab mod Jegerup.

Ankomst i Jegerup kl. ca. 15:00 m. velkomstkomite (familie-venner) flag og kaffebord, hvor vi får sagt farvel til hinanden.

 

 

Fjorden Rundt rute beskrivelse.

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Jockturen 03-05 juni 2016

1.dag
Start Jegerup til Stursbøl- ad Øster Lindetvej, Tvedvej og Lauenborgvej til Stennerup. Her ad Terpvej til Hellet, Helletvej til Grønnebæk Mark, videre ad Langetvedvej til Langetved , Herfra ad Skravevej til Københoved kommer her ad Københovedvej til Foldingbro. Her køres ved købmanden ad Foldingbrovej til Holsted, hvor der drejes mod motorvejen til Esbjergvejen (191) der videreføres i hovedvej A1 til vi når Grimstrup. Her passerer vi kirken ad Egedalvej til Roust, hvor vi kører på Roustvej mod Varde. Kører gennem Varde ad Søndergade-Storegade-til højre ved politistationen til rundkørslen, efter Føtex til højre ad Lerpøtvej som fortsætter i Langhedevej til der vises mod Outrup ad Bækhusevej-Vestre Landevej mod Nørre Nebel ad Nymindegabvej (181) for til sidst at ende ved Nymindegablejren

2. dag
Ringkøbing fjord rundt.

3. dag
Hjemturen.
Vesterhavsvejen til højre ved Lønne kirke mod Houstrup, igen til højre ad Blåbjergvej op over Blåbjerg videre ad Blåbjergvej til denne ender. Nu til højre mod Henne Strand til vi når Porsmosevej på venstre hånd, ud ad den går det forbi Filsø mod Kærgård, hvorfra vi kører mod Vrøgum ad Filsøvej. I Vrøgum køres mod Kærup hvor vi drejer til venstre og staks til højre mod Nymindegabvej, for her at køre mod Varde.
Herfra kender vi resten af turen, den samme som vi tog herud.
Evt. kan vi i Foldingbro køre direkte ad Dovervej til Rødding-Stennerup-Stursbøl-Jegerup

Opstart sæson år 2016!

posted in: Ikke kategoriseret | 0

anbefalet

                                      Indkaldelse til
                                 Opstartsmøde i JOCK 
                         Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 1930
 

Bestyrelsen indkalder hermed såvel interesserede, nye medlemmer som nuværende medlemmer til opstartsmøde i Jegerup på skolen. Der vil være en kop kaffe/te og et stykke kage.

Vi vil fremlægge tankerne for den nye sæson, herunder bl.a. lidt om kontingent, første cykeltur, forårs-løb herunder Grejsdalsløbet og Fjorden Rundt som styringsgruppen v. Ejner Jensen vil gøre os lidt klogere på.

Kalenderen for JOCK:

Første cykeltur                                          søndag d. 3. april
Fjorden Rundt                                            3. – 4. og 5. juni
Enkelt start & Løvfaldsfest                        Lørdag d. 24. september

Øvrige:

Grejsdalsløbet                                            Søndag d. 15. maj
Hærvejsløbet                                             Lørdag d. 25. juni
Sdr. Jylland Rundt                                     Lørdag d. 20. august

PS.: Første fælles cykeltur er søndag d. 3.april kl.10:00 fra Jegerup skole, hvor vi starter med en kop kaffe og et rundstykke før turen ud på landevejene.

HUSK: Et velpumpet cykelhjul har altid minimum 8 bar´s tryk!

Vi glæder os til at se jer!

På bestyrelsens vegne
Formand
Jens-Peter Rudbeck

Lyst til en cykeltur i Harzen år 2016?

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Så er foråret ved at nærme sig. Jeg kan fra mit køkkenvindue se flere og flere der vover sig ud på raceren allerede nu, her i februar! Så må foråret snart komme.

Vores cykelkammerat Claus Thomsen vil gerne stå i spidsen for en kort tur til Harzen, hvis andre kunne tænke sig, at prøve kræfter med naturen dernede. Turen kan gøres for en 100 til 120 euro, hvis man ikke skal have luksus, men kan klare sig med lidt mindre, men godt.

Har du lyst til at høre nærmere, så send en mail til jenspeter@jock.dk så vil han sørge for at den bliver videresendt til Claus.

På bestyrelsens vegne
Ejnar Hansen

Referat fra generalforsamling 2015

posted in: Ikke kategoriseret | 0

 

GENERALFORSAMLING 2015
Referat

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse at kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Ejner Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, med fokus på:
· endnu et år med et højt medlemstal (nu 92 medlemmer)
·
· aktiv deltagelse i cykelløb
· vellykket sæsonafslutning med enkeltstarten og en festlig aften

Afslutningsvis blev der sat dato på 6 vigtige datoer vedr. sæson 2016:
Opstartsmøde: Onsdag d. 30. marts
Første træning: Søndag d. 3. april
Grejsdalsløbet søndag d. 15. maj-
– Hærvejsløbet lørdag d. 25. juni fra Flensborg til Viborg 270km
– Sønderjylland Rundt lørdag d. 20. august
– Enkeltstart/Løvfaldsfest
: Lørdag d. 24. september

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Mumm. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at forhøje kontingentet til DKr 300.
Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
Bestyrelsesmedlem Leif Klitgaard trådte ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takke Leif for hans lange og gode indsats for bestyrelsen og klubben som helhed.
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
Suppleant Ove Sørensen samt revisor Børge Bryld og Doris Kristensen blev alle genvalgt.

8) Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
Ovenpå årets succes med Skagen Hjem turen har der været en del tanker omkring en tur i år 2016. Bestyrelsen meldte ud, at denne tur havde kostet en del kræfter, og at man internt i bestyrelsen ikke føler sig i stand til at forestå et nyt arrangement i år 2016, men skulle der være andre klubmedlemmer der har lyst og energi, så vil bestyrelsen gerne støtte op om et sådant initiativ. Ejner Jensen meddelte, at han gerne vil stå i spidsen for en gruppe, der vil arrangere en tur med titlen “Fjorden Rundt”. Der var positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen til et sådant arrangement. Ejner Jensen arbejder videre med idéen.
Claus Thomsen vil gerne være medarrangør på en tur til Harzen, hvis andre vil byde ind i arbejdet.